setNull edit page

set approx zero to exact zero

Syntax

nx = setNull(x,e)